Výpožičný poriadok ...

Členom knižnice Bibliotheka Kaláka (ďalej len B.K.) môže byť každý. Pre čitatela, ktorý nemá trvalé bydlisko v našom meste žiadame kauciu v hodnote vypožičaných dokumentov, ktorú po ich vrátení dostane naspäť. Výnimkou sú študenti študujúci v našom meste.

  • Členský preukaz sa vystavuje po predložení občianského alebo žiackeho preukazu, prípadne žiackej knižky.
  • Výpožičná doba v prípade kníh je jeden mesiac, avšak po dohode s knihovníčkou sa dá výpožičný čas predĺžiť podľa požiadaviek.
  • Výpožičnú dobu často žiadaných kníh má právo knihovník skrátiť.
  • Knihy z príručnej knižnice sa domov nepožiačiavajú, len vo výnimočních prípadoch a to len na dobu, počas ktorej je knižnica zatvorená.